Services/modules

Businesscontrol

SCB-Consultancy-Businesscontrol-Periodieke-managementinformatie

Integrale managementinformatie

Naast de kosten- en omzetoverzichten die u van uw boekhouder of accountant krijgt, zijn er vaak nog diverse andere registratiebronnen beschikbaar en van belang voor uw bedrijf. Helaas zijn deze bronnen meestal versnipperd en niet uniform. Wij stellen met behulp van de verschillende registraties een integraal en flexibel dashboard op met daarin de voor u belangrijke indicatoren. Op deze wijze verkrijgt u periodiek inzicht in uw cijfers en resultaten, die u vervolgens kunt bespreken met uw zakenpartner(s), bestuur of andere interne of externe belanghebbenden.

SCB-Consultancy-Businesscontrol-Planning-control

Planning & control

Vanuit uw missie, visie en strategie bepalen we gezamenlijk welke succesfactoren van belang zijn voor uw bedrijf. Dit gaat niet alleen om financiën, maar zeker ook om klanten, processen, mensen en innovatie. We bekijken welke realistische doelen u wilt behalen vanuit uw strategie. Deze doelen maken we meetbaar en vertalen we door in integrale periodieke managementinformatie. Periodiek monitoren wij samen met u de voortgang en adviseren wij u over eventueel te treffen bijsturingsmaatregelen. Dit is de zogenaamde Plan – Do – Check – Act cyclus om met uw bedrijf in control te komen/blijven en uw strategie te realiseren.

SCB-Consultancy-Businesscontrol-Kostprijzen-marges

Kostprijzen en marges verrichtingen

In de boekhouding worden uw behaalde omzet en gemaakte kosten vastgelegd. Daarnaast registreert u de diverse uitgevoerde verrichtingen meestal in een specifiek bronsysteem. Door samen met u de kostenstructuur en processen van uw bedrijf te analyseren rekenen wij middels productieprofielen, verdeelsleutels en normtijden de kosten toe aan uw productie. Op deze wijze ontstaan kostprijzen per product/verrichting die wij vervolgens kunnen afzetten tegen de tarieven per product/verrichting. Op deze wijze verkrijgt u inzicht in de marges per product/verrichting. Deze berekening kunt u eenmalig of periodiek laten uitvoeren, bijvoorbeeld bij onderhandelingen met zorgverzkeraars of beleidskeuze.

SCB-Consultancy-Businesscontrol-Productiviteit

Productiviteit / benutting ruimte en middelen

Vanuit uw personeelsrooster en ruimteplanning worden de diverse producten en verrichtingen binnen uw bedrijf uitgevoerd. Dit hangt samen met uw interne processen en werkafspraken. Wij denken met u mee over optimale inzet van uw medewerkers en ruimtegebruik. Op deze wijze verkrijgt u inzicht in de productiviteit van medewerkers en benutting van beschikbare middelen. Deze berekening kunt u eenmalig of periodiek laten uitvoeren, bijvoorbeeld om uw processen verder te stroomlijnen of ter ondersteuning van functioneringsgesprekken met medewerkers.

Bedrijfskundig advies

SCB-Consultancy-Bedrijfskundig-advies-Quickscan

Bedrijfskundige quickscan

Als zorgondernemer bent u voortdurend bezig om alle zaken te regelen die komen kijken bij uw bedrijfsvoering. Hierdoor heeft u wellicht geen tijd om te reflecteren en te bepalen of uw bedrijf in goede conditie verkeert. Met behulp van onze bedrijfskundige quickscan maken wij op basis van vragenlijsten en een of meerdere aanvullende interviews een interne screening van uw bedrijf met een onafhankelijke en kritische blik. Wij bieden u als het ware een bedrijfskundige APK. Zo weet u snel of alle onderdelen van uw bedrijf in orde zijn, zoals strategie, structuur, systemen, cultuur, beschikbare competenties, personeel, managementstijl en financiële positie. Deze factoren moeten met elkaar in balans zijn voor een optimale bedrijfsvoering.

SCB-Consultancy-Bedrijfskundig-advies-Strategisch-management

Strategisch management

Strategie gaat over de strategische besturing van uw bedrijf. Doorgaans betreft het een koers voor de komende 3 tot 5 jaar. De basis voor strategie wordt gevormd door de missie en visie. Deze geven de identiteit van uw bedrijf weer, het bestaansrecht en een beeld naar de toekomst. De strategie maakt dit toekomstbeeld concreet. Er worden doelstellingen geformuleerd om een gewenste situatie te bereiken. Wij helpen u vanuit een externe analyse met uw strategie door een selectie van activiteiten waarin u wilt en kunt uitblinken om zich te onderscheiden van de concurrentie in de markt en duurzaam competitief voordeel te behalen en te behouden.

SCB-Consultancy-Bedrijfskundig-advies-Ondernemersplannen

Ondernemingsplannen en business cases

Als u een nieuw bedrijf wilt starten/overnemen of ideeën heeft om uw huidige activiteiten uit te breiden, is het verstandig een ondernemingsplan of business case op te stellen. Het dwingt u om uw idee te concretiseren en het scherp te formuleren. Bovendien ziet u of uw plannen haalbaar zijn, of er markt voor is, of de kosten opwegen tegen de baten, welke risico’s er zijn en welke tegenmaatregelen u kunt treffen. Als u de plannen helder op papier gezet hebt, kunt u veel gerichter actie ondernemen. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van uw ondernemingsplan of business case. Daarnaast geven wij een kritische beoordeling van de haalbaarheid van uw plannen, zodat u deze met meer vertrouwen kunt gaan realiseren.

SCB-Consultancy-Bedrijfskundig-advies-Verandermanagement

Verandermanagement

Vanuit de bedrijfskundige quickscan of strategische analyse kan een wens of noodzaak voor verandering binnen uw bedrijf ontstaan. Om vervolgens de veranderstrategie te kunnen bepalen zijn de veranderambitie en de verandercapaciteit van belang. De veranderambitie geeft aan hoe groot de stap is tussen de huidige situatie en de gewenste nieuwe situatie. De verandercapaciteit richt zich meer op uw medewerkers, hoe gemakkelijk een verandering zal kunnen plaatsvinden. Wij helpen u met inzicht in de veranderambitie en de verandercapaciteit en maken samen met u een plan van aanpak voor de best passende veranderstrategie. Er is namelijk niet één beste veranderstrategie die altijd in alle situaties geldt, het gaat om maatwerk passend bij uw bedrijf.

*Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Van inzicht tot resultaat!

Nieuwsgierig wat SCB Businesscare voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Over SCB Businesscare

SCB Businesscare geeft u meer inzicht in uw zorgbedrijf en helpt gericht uw resultaten te verbeteren, zonder onnodig hoge kosten.

Interesse?

Neem contact op met ons en ontdek hoe wij het resultaat van uw bedrijf kunnen helpen verbeteren.

Neem contact op

Tel.: 035 - 772 3220
E-mail: info@scbconsultancy.nl